Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – ENERGY ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000822273, NIP: 9571121256, REGON: 385271539.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich strukwaka i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Państwa komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer . Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. Dmsales.com należący do DBMS sp zoo nie pozyskuje w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki cookies służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Państwa potrzeb.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Serwis korzysta z narzędza analitycznego Piksel Facebooka, aby realizować działania marketingowe na Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Piksel zbiera dane osobowe użytkowników Serwisu tylko jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do portalu Facebook. Informacje zebrane za pośrednictwem Piksela służą, np. do publikowania reklam wśród odpowiedniej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam, w tym tzw. look-alike, a także badania skutków naszych działań reklamowych zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku.

Regulamin Serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie  www.energy-on.pl zwanym dalej „Serwisem” oraz zasady ochrony danych osobowych  Usługobiorców oraz innych podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) – dalej jako ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających odrębnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

Każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która ma możliwość połączenia z publiczną siecią Internet posiada dostęp do Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Usługodawca – ENERGY ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000822273, NIP: 9571121256, REGON: 385271539, adres e-mail: biuro@energy-on.pl  

Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

Usługi – oferowanie informacji on-line, w szczególności informacji handlowych temat Usługodawcy oraz oferowanych przez nią produktach i usługach, prezentowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3. Rodzaje i Zakres Usług:

W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

umieszcza w Serwisie katalogi i cenniki swoich produktów oraz usług.

oferuje możliwość zapisywania się na wydarzenia, szkolenia i promocje organizowane przez Usługodawcę.

oferuje możliwość kontaktu z Usługodawcą przez formularz kontaktowy.

Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę.  

§ 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:  

posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,  

posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

W celu prawidłowego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

1) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,  

2) monitor o wymaganej przez przeglądarkę rozdzielczości,

3 )włączona obsługa Cookies i Java Script.

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.  

§ 5. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”).  

Administratorem danych osobowych jest ENERGY ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 56/202, 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000822273, NIP: 9571121256, REGON: 385271539.

Dane osobowe pozyskana przez administratora przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), gdy przetwarzanie danych będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO), jak również wtedy gdy będzie to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jak np. windykacji lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).

Odbiorcami pozyskanych przez administratora danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż 6 lat.  

Osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek zawarcia umowy i wykonania przez administratora obowiązków ustawowych.  

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 6. Korzystanie z serwisu

Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i postanowień niniejszego Regulaminu

Korzystając z Serwisu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, posiadających treści prywatne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

§ 7. Prawa i obowiązki stron

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niniejszym Regulaminem jak i z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego

Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób należyty i ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Serwisu. Usługodawca dołoży również starań, aby łączny czas przerw w świadczeniu usług bezpłatnych nie przekraczał 12 godzin w miesiącu kalendarzowym.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy

Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 8. Odpowiedzialność

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:  

za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.  

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z wyłączeniem o którym mowa w art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

§ 9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi przez rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Usługodawca zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługobiorca uprawniony jest w każdym momencie do zaprzestania korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. W przypadku zakończenia korzystania i opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, bez konieczności złożenia przez Usługobiorcę stosownego oświadczenia.  

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny do złożenia danej reklamacji.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.

Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 11 Postanowienia końcowe

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany w postaci stosownego komunikatu w Serwisie.  

Do usług świadczonych drogą elektroniczną na mocy niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2020 r.